Vereniging Buitenplaats “In Den Olden Bongerd”

Buitenplaats In den Olden Bongerd heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Buitenplaats In den Olden Bongerd sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site. Op alle aanbiedingen en boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van Buitenplaats In den Olden Bongerd van toepassing.

 

VERHUUR RECREATIEBUNGALOWS
VIA BEMIDDELING DOOR DE VERENIGING

25 april 2009

 

 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. De verhurende leden en het bestuur van de Vereniging  Buitenplaats “in den Olden Bongerd”, hierna gezamenlijk te noemen In den Olden Bongerd, zijn overeengekomen dat bij alle reserveringsaanvragen en – overeenkomsten inzake verhuur van de recreatiebungalows type A (Narvik) en type B (Boerderij) via bemiddeling door de vereniging de navolgende algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.2. In den Olden Bongerd wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Reservering

2.1 In den Olden Bongerd neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder. In den Olden Bongerd behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
2.2 De overeenkomst tussen In den Olden Bongerd en huurder komt tot stand op het moment dat In den Olden Bongerd de reserveringsbevestiging – tevens zijnde de factuur – per post of per e-mail aan de huurder heeft verzonden.
2.3 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan In den Olden Bongerd te worden doorgegeven.
2.4 Huurder zal aan In den Olden Bongerd binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. In den Olden Bongerd is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien In den Olden Bongerd niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. In den Olden Bongerd heeft in dat geval het recht en de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie ook zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.

 1. Wijzigingen in de reservering

In den Olden Bongerd is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien In den Olden Bongerd een wijziging doorvoert heeft In den Olden Bongerd het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 10,- per wijziging bedragen.

 1. Prijzen

4.1 Huurder is aan In den Olden Bongerd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, verschuldigd.
4.2 De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van In den Olden Bongerd in de subrubriek prijslijst.
4.3 Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen in de prijslijst zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
4.4 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.

 1. Betaling

5.1 Huurder dient binnen acht (8) dagen na reservering een aanbetaling te voldoen bestaande uit dertig procent (30%) van de huursom, de reserveringskosten en eventuele essentiekosten. Twee maanden voor aankomstdatum dient huurder de overige zeventig procent (70%) van de huursom en de eventuele bijkomende kosten te voldoen.
5.2 Indien een reservering twee maanden of korter voor aankomstdatum plaatsheeft, dient het gehele bedrag conform de reserveringsbevestiging binnen acht (8) dagen na reservering door huurder aan In den Olden Bongerd te worden voldaan.
5.3 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de huursom, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
5.4 In den Olden Bongerd heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
5.5 In den Olden Bongerd heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn, indien:
– bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;
– bij de aanvang van de huurperiode de borgsom niet is voldaan;
– huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
– huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur, zonder In den Olden Bongerd tijdig te hebben bericht dat het gehuurde later tijdens de huurperiode zal worden betrokken.

 1. Wisseldagen

6.1 Aankomst en vertrek is mogelijk op maandag en op vrijdag. In den Olden Bongerd vermeldt de dag van aankomst op de reserveringsbevestiging.
6.2 In de regel kan de huurder het gehuurde op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken en dient huurder het gehuurde op de dag van vertrek voor 10.00 uur te verlaten. Afwijkende aankomst- en vertrektijden zijn aangegeven in de brochure, op de reserveringsbevestiging of bij de receptie van het bungalowparkpark.

 1. Waarborgsom

7.1 Huurder zal bij aankomst aan de receptie een schriftelijke machtiging afgeven voor het incasseren van een waarborgsom.
7.2 De waarborgsom dient als zekerheidstelling voor In den Olden Bongerd. Eventuele schade welke tijdens de huurperiode door huurder aan het gehuurde wordt toegebracht, wordt verrekend met de waarborgsom. Ook extra kosten, zoals extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling, kunnen met de waarborgsom worden verrekend.
7.3 In den Olden Bongerd zal de machtiging vernietigen indien er tijdens de eindcontrole van de woning geen schade/extra kosten worden geconstateerd. Indien tijdens de eindcontrole wel schade/extra kosten
aanwezig blijken, zal het schadebedrag worden afgeschreven van de rekening van huurder. De afschrijving zal nimmer het bedrag conform de machtiging overstijgen. Indien de waarborgsom niet afdoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf door In den Olden Bongerd bij huurder geïncasseerd.

 1. (Huishoudelijke) regels

8.1 Gasten dienen zich te houden aan de gedragsregels die in de recreatiebungalows ter inzage zijn gelegd. In den Olden Bongerd heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van het park te (laten) verwijderen, indien de gedragsregels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom en/of waarborgsom.
8.2 Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van In den Olden Bongerd. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten van het bungalowpark.
8.3 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
8.4 Het gehuurde wordt aan huurder ter beschikking gesteld door overhandiging van de sleutels. De sleutels worden slechts overhandigd, indien de volledige huursom en alle bijkomende kosten door In den Olden Bongerd zijn ontvangen. Huurder zal op de overeengekomen datum van vertrek voor 10.00 uur de sleutels inleveren bij de receptie van het bungalowpark.
8.5 In den Olden Bongerd verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren. Huurder wordt geacht de het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden overeenkomstig de inventarislijst, tenzij huurder binnen vier uren na het betrekken van het gehuurde heeft geprotesteerd bij de receptie van het bungalowpark.
8.6 Het gebruik van bedlinnen is verplicht. Het bedlinnen dient te worden gehuurd bij In den Olden Bongerd.

8.7 Huurder dient medewerkers van In den Olden Bongerd (beheer) te allen tijde directe toegang tot het gehuurde te verlenen.
8.8 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. In den Olden Bongerd heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de woning is overschreden.
8.9 Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen en daar als een goed huisvader mee om te gaan. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan In den Olden Bongerd te worden gemeld en zal direct worden afgerekend.
8.10 Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door In den Olden Bongerd voor rekening van huurder gebracht.
8.11 Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden te gebruiken, dan die waarin door In den Olden Bongerd is voorzien.

 1. Huisdieren

Huisdieren zijn voor huurders en hun gasten niet toegestaan.

 1. Overmacht

In den Olden Bongerd is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen, indien het gehuurde door overmacht en/of andere dringende of onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal In den Olden Bongerd in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 In den Olden Bongerd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van goederen of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf van huurders in het bungalowpark.
11.2 In den Olden Bongerd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder op het bungalowpark niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
11.3 In den Olden Bongerd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein of ontstaan door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.
11.4 In den Olden Bongerd is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
11.5 In den Olden Bongerd is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers en/of eventueel anderszins door haar ingeschakelde personen..
11.6 In den Olden Bongerd is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
11.7 Huurder en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van In den Olden Bongerd (of de particuliere huiseigenaren), ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten en/of van derden die zich vanwege huurder in het bungalowpark bevinden.
11.8 Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door In den Olden Bongerd met de waarborgsom worden verrekend.
11.9 Alle woningen behoren toe aan particuliere eigenaren. De inrichting/indeling van de woningen kan daarom verschillen.

 1. Annuleringsvoorwaarden

In den Olden Bongerd zal bij annulering van een reservering per accommodatie aan de huurder een vaste schadeloosstelling in rekening brengen van:
– 15% van de overeengekomen huursom, bij annulering meer dan drie maanden voor de dag van aankomst.
– 50% van de overeengekomen huursom, bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de dag van aankomst.
– 75% van de overeengekomen huursom, bij annulering binnen twee maanden tot een maand voor de dag van aankomst.
– 90% van de overeengekomen huursom, bij annulering binnen een maand tot en met de dag voor de aankomstdatum.

-100% van de overeengekomen huursom, bij annulering op de aankomstdatum.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.