Privacy Policy

Privacyverklaring van de verhurende leden van de Vereniging Buitenplaats “In den Olden Bongerd” te Winterswijk

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van de verhurende leden van de Buitenplaats “In den Olden Bongerd” , is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een boeking bij ons maakt, gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018 en vervangt alle eerdere versies van deze privacyverklaring.

Wie zijn wij?

De verhurende leden van de Vereniging Buitenplaats “In den Olden Bongerd” zetten zich in om u een perfecte vakantie te bezorgen. De Buitenplaats is gevestigd aan de Breukinkweg 3 Winterswijk – Miste (7109BX).

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u een perfecte vakantie te bezorgen. Graag bouwen wij een duurzame relatie met u op, zodat wij u ook in de toekomst van dienst kunnen zijn en u aanbiedingen kunnen doen op basis van uw interesses boekingsverleden.

Het maken van een boeking.

Wanneer u een boeking maakt voor een van de door ons aangeboden accommodaties registreren wij standaard de gegevens van u die noodzakelijk zijn om de accommodatie aan u ter beschikking te stellen. De accommodaties bieden wij zelf ter verhuur aan, maar worden ook aangeboden door onze partners. In het geval dat u een boeking maakt via een van onze partners, is deze privacyverklaring net zo goed van toepassing. Wij zullen u hier nogmaals op attenderen zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, tenzij het ons onevenredig veel inspanningen zou vergen om u hiervan op de hoogte te stellen of de informatie vertrouwelijk moet blijven.

Boekingsgegevens

Boekingsgegevens zijn gegevens over de vakantie die u bij ons heeft geboekt, bijvoorbeeld het type accommodatie, aankomstdatum, vertrekdatum, reisgezelschap en voorkeuren. Om uw boeking in orde te kunnen maken, registreren wij deze gegevens in ons reserveringssysteem.

NAW-gegevens

Uw NAW-gegevens hebben wij nodig om uw boeking te kunnen registreren in ons reserveringsysteem.
Wanneer wij bepaalde zaken niet per e-mail naar u kunnen versturen, sturen wij dit per post naar het door u opgegeven adres..

Telefoonnummer en e-mailadres

De bevestiging van uw boeking ontvangt u van ons en / of van een van onze partners op het door u opgegeven e-mailadres, net als interessante informatie over het park van uw verblijf en de omgeving. Mochten wij kort voor uw verblijf nog vragen hebben, dan bellen wij u op.

Geboortedatum

Boekingen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar. Door het opgeven van uw geboortedatum kunnen wij controleren of u bevoegd bent om een boeking te maken.

Bankrekeningnummer

De betaling voor uw boeking kunt u voldoen via onze beveiligde betaalomgeving.
Voor het verblijf op onze accommodatie zal een waarborgsom van toepassing zijn, door middel van een door u gegeven machtiging.

Contact met onze Receptie

Onze Receptie staat u graag te woord in het geval dat u een vraag heeft over uw boeking of uw verblijf. Dit kan tijdens openingstijden in het receptie gebouw, telefonisch en per e-mail.

Analyses ten behoeve van managementinformatie

Gegevens als de provincie en het land waar u woonachtig bent alsmede uw gezinssamenstelling kunnen tot slot gebruikt worden voor het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie. Uw gegevens zijn dan echter volledig geanonimiseerd en niet te herleiden tot u als persoon.

Gegevens die wij van derden ontvangen

Soms ontvangen wij gegevens niet rechtstreeks van uzelf, maar van een andere partij.
Wanneer u bijvoorbeeld een boeking voor een van onze huisjes maakt via een partner van ons, dan stuurt deze partner bepaalde gegevens van u naar ons door. Op deze manier kunnen wij uw boeking registreren en afhandelen. Ook vragen of wijzigingen met betrekking tot uw boeking of verblijf kunnen door onze partners aan ons doorgegeven worden. Indien redelijkerwijs mogelijk, stellen wij u op de hoogte van de ontvangst van uw gegevens.
Alle informatie die we van derden ontvangen, kan gecombineerd worden met informatie die door u is verstrekt.

Wat zijn de grondslagen?

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een boeking. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Buitenplaats “In den Olden Bongerd”. Wanneer u de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.
Voor verwerking van uw gegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening bestaat een gerechtvaardigd belang van Buitenplaats “In den Olden Bongerd”.

Wij hebben hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw belangen en die van de organisatie.
Verwerking van een aantal van uw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij meer gegevens van u willen weten, dan vragen wij altijd uw toestemming hiervoor.

Aan welke partij geven wij uw persoonsgegevens door?

Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met uw gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren.
Het is ons doel om een duurzame relatie met u op te bouwen. Uw gegevens worden geanonimiseerd op het moment dat deze relatie beëindigd is.
Contactmomenten met onze gastenservice worden verwijderd binnen een jaar na het contactmoment, tenzij de inhoud van de berichten van belang kan zijn voor uw boeking of eventuele toekomstige boekingen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De verhurende leden van de Buitenplaats “In den Olden Bongerd” hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen. Ons beleid is erop gericht dat alleen die medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering

Als uw persoonsgegevens door de verhurende leden van de Buitenplaats “In den Olden Bongerd” verwerkt worden, dan heeft u het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. U hebt tevens het recht om uw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het e-mailadres: info@buitenplaatsindenoldenbongerd.nl.
U kunt uw verzoek ook schriftelijk verzenden naar de verhurende leden van de Buitenplaats “In den Olden Bongerd”, Breukinkweg 3 7109BX Winterswijk Miste.
Tevens hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kunt u het bovengenoemde (e-mail)adres of postadres gebruiken.
Wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen uw gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming dan niet verder verwerken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dit laten weten door ons een e-mailbericht info@buitenplaatsindenoldenbongerd.nl of brief te sturen naar de verhurende leden van de Buitenplaats “In den Olden Bongerd”, Breukinkweg 3, 7109BX Winterswijk. Wij zullen ons best doen om uw klacht te verhelpen. U heeft ook het recht om uw klacht neer te bij de nationale toezichthoudend autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Winterswijk, 25 mei 2018.

Verhurende leden van Buitenplaats “In den Olden Bongerd”

Nb: De verhurende leden van de Vereniging Buitenplaats “In den Olden Bongerd” bieden de accommodaties voor eigen rekening en risico aan huurders aan.